Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №514 на ОБС Куклен, взето с Протокол №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №68 с НТП: Др. селищна тер., местност „Шанкини череши” по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.