ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен, на оснавание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №789 на ОБС Куклен, взето с протокол №75 от 25.09.2023г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел ,,Производствени и складови дейности за черната и цветна металургия, хотел/общежитие/ за персонала” за ПИ с ИД №40467.1.355 по КК на гр.Куклен.