О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №107 на ОБС Куклен, взето с Протокол №10 от 26.04.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  за ПИ с ИД №63238.9.50 с НТП: Изоставена орна земя, местност „Гьолът” по КККР, землище с.Руен, община Куклен.Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.