О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №620 на ОБС Куклен, взето с Протокол №57 от 25.11.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 отЗакона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ №1133 с НТП: Нива, местност „Бабина нива” по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 17.10.2023г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №660 от 12.10.2023г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) и схема за Ел и ВиК захранване на ПИ №1133, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Бабина нива”, землище на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, с цел промяна на предназначението за ,,Жилищно застрояване”

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.