О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,че с Решение №651 на ОБС Куклен, взето с Протокол №60 от 23.12.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 40467.2.28 и № 40467.2.30, местност „Хайва чешма” по Кадастралната карта на гр.Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 18.04.2024г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №223 от 17.04.2024г., за одобряване на проект „Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с ВиК и ЕЛ схеми за промяна предназначението  на  земеделска земя  за  ”ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ“ за ПИ с ИД 40467.2.28 и ПИ с ИД 40467.2.30, местност „ Хайва чешма “  в землище на гр. Куклен Община Куклен.”

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.