О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №728 на ОБС Куклен , взето с протокол  №68 от 26.05.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „ФЕЦ с мощтост до 35 МWp  ”на поземлен  имот: №40467.1.1482, местност „ Орта хан “ в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 23.08.2023г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №548 от 21.08.2023г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК и ЕЛ схеми за промяна предназначението на земеделска земя за ,,Фотоволтаична централа” и ПУП-ПП за кабелна линия 20 kV, за ПИ с ИД №40467.1.1482 по КККР, местност „Орта Хан”, з-ще гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.”

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.    Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.