Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 537 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 40467.2.22, местност „Хайва чешма”, по КК на гр.Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 19.05.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК, ЕЛ схеми и ПУП-ПП  за  ВиК и Ел трасета на техническата инфаструткура за уличен водопровод и ел. захранване на ПИ с ИД 40467.9.22,  местност „Хайва чешма” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  е одобрен със Заповед  № 328/18.05.2023г.

              В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                         Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.