О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава,че с Решение № 589 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 54 от 30.09.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” за ПИ с ИД № 87179.7.68 с НТП: Нива, местност „Кара мандра” по КККР на с.Яврово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 23.08.2023г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №558 от 23.08.2023г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК и ЕЛ схеми за промяна предназначението на земеделска земя за,,Жилищно застрояване” и ПУП-ПП за ВиК и Ел трасета на техническата инфраструктура за уличен водопровод и електро захранване на ПИ с ИД №87179.7.68, по КККР, местност „Кара мандра”, з-ще с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                                          Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.