О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №605 на ОБС Куклен, взето с Протокол №55 от 28.10.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот №1005, с НТП: Нива, местност „Царина”, по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ землище с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 17.08.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №533 от 15.08.2023г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) и схеми за ЕЛ и ВиК захранване на ПИ №1005, по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Царина”, з-ще с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив с цел промяна предназначението за „Жилищно застрояване”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.      Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.