Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №513 на ОБС Куклен, взето с Протокол №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно и обществено обслужващо застрояване” за ПИ с ИД №87179.128.7 с НТП: Изоставена орна земя, местност „Стайков камък” по КККР,землище с. Яврово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 19.01.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №33 от 18.01.2023г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Жилищо и обществено обслежващо застрояване” на ПИ с ИД №87179.128.7, по КККР, местност „Стайков камък”, з-ще с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                         Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.