Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №513 на ОБС Куклен, взето с Протокол №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно и обществено обслужващо застрояване” за ПИ с ИД №87179.128.7 с НТП: Изоставена орна земя, местност „Стайков камък” по КККР,землище с. Яврово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.