О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 682 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 63 от 24.01.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на ПИ с ИД №87179.8.86 с НТП: Нива, местност „Кара мандра” по КККР, землище с.Яврово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 21.06.2024г.

Заповед № 395/20.06.2024г.

Проект за ПУП-ПРЗ