О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №30 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ  и ПП за промяна предназначение на земеделска земя –  поземлен  имот с ИД  №:40467.11.293 и на ПИ с ИД 40467.11.294 , местност „Капсида ” в землището на  гр. Куклен , община Куклен за „Цех за проидводство на метални конструкции.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.