Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №515 на ОБС Куклен, взето с Протокол №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД №18277.5.11 с НТП: Друг вид нива, местност „Киселица” по КККР, землище с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 16.06.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК, ЕЛ схеми за ПИ с ИД 18277.5.11,  местност „ Киселица” з-ще с. Гълъбово  за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”  е одобрен със Заповед  № 381/14.06.2023г.

       В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                         Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.