Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №520 на ОБС Куклен , взето с протокол  №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция  ”на поземлен  имот: №40467.10.204, местност „ Михов орех” в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.