Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №520 на ОБС Куклен , взето с протокол  №48 от 24.06.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция  ”на поземлен  имот: №40467.10.204, местност „ Михов орех” в землището на  гр. Куклен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 31.05.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ с ВиК и ЕЛ схеми за захранване на ПИ  с идентификатор 40467.10.204,  местност „Михов орех“  з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „СКЛАДОВЕ за СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ и СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА““  е одобрен със Заповед  №339/29.05.2023г.

       В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.