О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №606 на ОБС Куклен, взето с Протокол №55 от 28.10.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП за урегулиране на ПИ за „Жилищно строителство” на поземлен имот №22 /стар кадастрален №16/ с НТП: Др. селищна тер., местност „Шанкини череши” по плана за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ, землище с. Цар Калоян, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 27.07.2023г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №474 от 24.07.2023г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) и схеми за ЕЛ и ВиК захранване на ПИ №22 /стар кад. №16/ с НТП: Др. селищна тер., местност „Шанкини Череши” по план за възстановяване на собствеността съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив за „Жилищно застрояване”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.        Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.