ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен , на оснавание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №70 на ОБС Куклен, взето с протокол №8 от 01.03.2024г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ и ПП с цел„Жилищно застрояване“, за поземлен имот №140 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Гълъбово