О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №751 на ОБС Куклен , взето с протокол  №70 от 04.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно  строителство”  на ПИ с ИД № 40467.21.203, местност „Хайля”, от Кадастралната карта на гр.Куклен община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.