О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №767 на ОБС Куклен , взето с протокол  №71 от 25.08.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно  застрояване”  на ПИ с ИД № 40467.10.367,  местност „Св.Петка” от Кадастралната карта на гр.Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 18.04.2024г.

О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №222 от 17.04.2024г., за одобряване на проект „Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с ВиК и ЕЛ схеми за промяна предназначението  на  земеделска земя  за  ”ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ “ и ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура за ПИ с ИД 40467.10.367, местност „ Св. Петка“  в землище на гр. Куклен Община Куклен”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                           Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.