ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №29 на ОБС Куклен , взето с протокол  №6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно строителство” за ПИ с ИД 63238.2.11, ПИ с ИД 63238.2.12, ПИ с ИД 63238.2.37, местност „Св.Георги” от Кадастралната карта на с.Руен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от