ОБЯВЛЕНИЕ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 32 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 6 от 26.01.2024г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно застрояване” за ПИ с ИД 18277.1.76, местност „Св.Петка” от Кадастралната карта на с.Гълъбово,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ