О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №738 на ОБС Куклен , взето с протокол  №69 от 30.06.2023г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ и ПП  с цел урегулиране  за  „Жилищно  застрояване”  на ПИ с ИД № 21324.18.13, с НТП: „за стопански двор”, по КК за землище на с.Добралък, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.