О Б Я В А

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №294 от 16.05.2024г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) с ВиК схема за захранване на ПИ № 71 с НТП-,,друга селищна територия”  и ПИ №66 с НТП-,,друга селищна територия”, масив 15, м.”Ханъм кайнак”, землище на с.Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив, с цел урегулиране на имота за ,,Жилищно застрояване”.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.         Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.