По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПР / Подробен Устройствен План – План за Регулация / на ПИ  022043, масив 22 , местност „Бяла черква ” з-ще с. Добралък за урегулиране на имота с цел образуване на 6  бр. урегулирани поземлени имоти  за „Жилищно застрояване”  е одобрен със Заповед  № 233/08.04.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:
Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.