Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

На основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Куклен и е обявен на информационното табло в сградата на Община Куклен.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 21.11.2020 г. до 21.12.2020 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.  на следния електронен адрес: kmet@kuklen.org  и/или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.

Заинтересованите лица могат да участват в обществено обсъждане по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г. на 18.12.2020 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на общинска администрация на община Куклен, с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, етаж 3, стая 306 – Заседателна зала, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Проект ТБО 2021

Приложения

Предложение от Ердуан Мехмед – общински съветник, Зам.-председател на ОбС Куклен и Елена Филева – общински съветник, Председател на ОбС Куклен;

Протокол от обществено обсъждане;

Справка за постъпили предложения и становища;

Окончателен проект на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г., след отразяване на всички постъпили в срока за общественото обсъждане предложения и становища + приложения.