С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Външно кабелно захранване 20kV на фотоволтаична централа с мощност 4999.86kW в ПИ с иденфикатор 40467.11.588 по КК местност „Каспида”, землище на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдиска.”. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.