С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV, започваща от ТП ,,Бяла Черква”, попадащ в ПИ с идентификатор 21324.22.175 по КККР на с.Добралък, общ.Куклен и завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по КККР на с. Добралък, община Куклен, обл.Пловдиска”.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


Актуализирано на 14.06.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 731 взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от  26.05.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Нова кабелна линия 20 kV, започваща от ТП ,,Бяла Черква”, попадащ в ПИ с идентификатор 21324.22.175 по КККР на с.Добралък, общ.Куклен и завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по КККР на с. Добралък, община Куклен, обл.Пловдиска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.