С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV, започваща от ТП ,,Бяла Черква”, попадащ в ПИ с идентификатор 21324.22.175 по КККР на с.Добралък, общ.Куклен и завършва в кабелни муфи, попадащи в ПИ с идентификатор 21324.22.174 по КККР на с. Добралък, община Куклен, обл.Пловдиска”.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.