С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” в УПИ I-364 /ПИ 40467.9.580/, местност „Хайва чешма”, землище на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив”.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.