С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” в УПИ I-364 /ПИ 40467.9.580/, местност „Хайва чешма”, землище на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив”.На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


Актуализирано на 14.06.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 726 взето на Редовно заседание с Протокол № 68 от 26.05.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” Нов кабел 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа” в УПИ I-364 /ПИ 40467.9.580/, местност „Хайва чешма”, землище на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.