С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „.Нова кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда’’ в УПИ 001123 /ПИ с идентификатор по КККР18277.1.123/, масив 1 местност „Св. Петка”, землище на с.Гълъбово, общ.Куклен, обл.Пловдиска.”. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.


Актуализирано на 18.05.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 712 взето на Редовно заседание с Протокол № 67 от 28.04.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Нова кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на „Еднофамилна жилищна сграда’’ в УПИ 001123 /ПИ с идентификатор по КККР18277.1.123/, масив 1 местност „Св. Петка”, землище на с.Гълъбово, общ.Куклен, обл.Пловдиска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.