Община Куклен предоставя възможност на всички заинтересовани лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения или възражения по проект: Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 с План за действие за периода 2021 – 2024 г. на e-mail: mail@kuklen.org или в деловодството на община Куклен, на адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43