„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони”
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
СДРУЖЕНИЕ „МИГ КУКЛЕН – АСЕНОВГРАД“
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018г.

Проект: “Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен

Проектът е по Стратегията на ВОМР към „МИГ Куклен-Асеновград“, финансирана от ПРСР под номер: BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ – Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“.

Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция.  В процес на реализация, съгласно заложените клаузи и срокове на изпълнение.

  • № и дата на договора: № BG06RDNP001-19.139-0003-C01/05.01.2022г.
  • Срок за изпълнение: от 05.01.2022 – 30.06.2023 г.

Обща стойност на проектното предложение:BGN 223 886.95

Обобщена информация, основни и непосредствени цели:

  • Заложените дейности са насочени към оборудване и модернизация на културната инфраструктура на територията на общината и по-конкретно – сградите на Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” – град Куклен и Читалище в с. Добралък. По този начин проектното предложение, ще допринесе за създаването на условия за пълноценен културен живот за местната общност.
  • Оптимално и ефективно използване на културното наследство на селските територии, оттук и насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие.
  • Съхраняване и развитие на териториалната общност и идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие

За обект Н.Ч. „Н. Й. Вапцаров” в град Куклен:
Предвижда се ремонт и обновяване на вход и фоайе, обредна зала,  киносалон и балкон, сцена, гримьорна, стълбищна площадка, тоалетни.
При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка и монтаж на озвучителна система, доставка на столове, огледала, доставка и монтаж на колонни климатици, доставка и монтаж на седалки, доставка и монтаж на гардероби за преобличане,огледала и витрини, доставка и монтаж на завеси за сцена, доставка и монтаж на осветление за сцена и др./

За обект Читалище в с. Добралък:
Предвижда се ремонт и обновяване на изложбено помещение, канцелария, библиотека и театрален салон.
При реализирането на този ремонт и обновяване ще бъдат извършени дейности по доставка на бюра и столове; доставка на етажерки за книги; доставка и монтаж на завеси за сцена и др.

Проектното предложение съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Куклен 2014-2020г. и е в съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони и „Програмата за развитие на селските райони за периода“ 2014 – 2020 г.; ще допринесе за развитието и оползотворяването на социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР , Приоритет II от СВОМР на СНЦ «МИГ Куклен – Асеновград».