СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение:

“Промяна на разходни норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото КР № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ АД”

Инвеститор: КЦМ АД, гр. Пловдив; тел. за контакт: 032 609 407
Лице за контакти: Явор Кехайов – Директор на дирекция “Здраве, безопасност, екология и системи за управление“ тел.: 032 609 738; yavor.kehaiov@kcm.bg

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 24.06.2019 г. – 07.07.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.