Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 41.830, площ – 908 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш и Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен, начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена от 40 860 лв.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 29.01.2024 г., 16:30 ч., срещу цена от 130 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 30.01.2024 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 30.01.2024 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 02.02.2024 г.

Заповед 53 от 02.02.2024 г.