Кметът на Община Куклен откри публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост: ПИ  № 40.745, площ –106 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Терасите”, землището на гр. Куклен, община Куклен,  начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена от 1 908 лв.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 24.08.2021 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 25.08.2021 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 25.08.2021 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновление на 25.08.2021

Резултати от публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – общинска собственост:

Заповед № 611 / 25.08.2021