Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН

 

ІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 11.05.2022 г., 16:30 ч., срещу цена, както следва:
– За УПИ  I – 336, в кв. 20, с Яврово – 130 лв. с ДДС;
– За  Поземлен имот  с идентификатор 40467.25.62 – 60 лв. с ДДС;

Оферти се подават на горепосоченото място до 12.05.2022 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 12.05.2022 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 18.05.2022

Заповед №409 от 18.05.2022