Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по кадастралния и регулационeн план на с. Яврово, с площ – 803 кв.м., ведно с построените в него сгради, както следва: едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 45 кв.м., състояща се от три помещения и призем с две помещения; двуетажна полумасивна сграда със застроена площ от 126 кв.м., състояща се от три помещения на първи етаж и четири помещения на втори етаж; едноетажна масивна сграда със застроена площ от 91 кв.м., състояща се от три основни помещения, четири помощни и изба –  130 000 лв. без ДДС.Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

 

ПРОДАЖБИ В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот № 273, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.
  2. Поземлен имот № 274, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.
  3. Поземлен имот № 275, площ – 421 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 16 840  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.   

 

ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Поземлен имот  с идентификатор 40467.26.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Бара”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 2 135 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   
  2. Поземлен имот  с идентификатор 40467.26.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Бара”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 1 610 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид земеделска земя, категория на земята: 7, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   
  3. Помещение с обща площ 44.21 кв.м., представляващо: клинична лаборатория, с площ от 15.80 кв.м, помощно помещение, с площ от 4.34 кв.м., коридор  с площ от 4.53 кв.м., чакалня, с площ от 13.48 кв.м., ½ идеална част от преддверие с обща площ от 6.07 кв.м., възлизаща на 3.04 кв.м. и санитарен възел с площ от 3.02 кв.м., находящи се на ет.1, корпус А, от масивна сграда, представляваща Здравен дом (бивша поликлиника) със ЗП 513 кв.м., находяща се в имот с пл. № 925 по кадастралния план на гр. Куклен, от който е образиван УПИ III – Здравен дом, с обща площ 1196 кв.м., кв.62 по регулационния план на гр. Куклен, за срок от 5 г., при начална тръжна наемна цена от 700 лв. на месец без ДДС. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 20.06.2022 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 21.06.2022 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 21.06.2022 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 04.07.2022 г.

Заповед №604 от 04.07.2022 г. 

Заповед №605 от 04.07.2022 г. 

Заповед №606 от 04.07.2022 г.