Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

  1. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:
  1. Поземлен имот № 40.162, площ – 1 329 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш и Терасите“,  начин на трайно ползване – нива – 53 160  лв.
  2. Поземлен имот № 41.830, площ – 908 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш и Терасите“,  начин на трайно ползване – нива – 45 400  лв.
  3. Поземлен имот № 40.703, площ – 359 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш и Терасите“,  начин на трайно ползване – ниви – 17 950  лв.
  4. Поземлен имот № 32.44, площ – 295 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Сай дере“,  начин на трайно ползване – ниви – 7 375 лв.
  5. Поземлен имот с идентификатор 40467.21.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри, площ  –  4 127  кв.м.,  м. „Хайля”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина 12 381 лв.
  1. ПРОДАЖБИ В С.ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН:
  1.   УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по кадастралния и регулационeн план на с. Яврово, с площ – 803 кв.м., ведно с построените в него сгради, както следва: едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 45 кв.м., състояща се от три помещения и призем с две помещения; двуетажна полумасивна сграда със застроена площ от 126 кв.м., състояща се от три помещения на първи етаж и четири помещения на втори етаж; едноетажна масивна сграда със застроена площ от 91 кв.м., състояща се от три основни помещения, четири помощни и изба –  130 000 лв. без ДДС.
  2. Поземлен имот № 136.11, площ – 878 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Попеница“ – 15 804  лв.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 17.10.2022 г., 16:30 ч. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

Оферти се подават на горепосоченото място до 18.10.2022 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 18.10.2022 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 20.10.2022

Заповед № 1026 от 20.10.2022 г.
Заповед № 1027 от 20.10.2022 г.