Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот № 41.399, площ – 1 423 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш“,  начин на трайно ползване – нива – 49 805  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

 

ПРОДАЖБИ В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот 228, с площ 1 509 кв. м., от които 1 379 кв. м. са включени в УПИ XIV – 228 и 130 кв. м. попадат в улица, при неприложена улична регулация, ведно с построените в имота сгради: двуетажна сграда, полумасивна конструкция, с избено помещение и таван – бивше училище, със застроена площ 333 кв. м. и едноетажен санитарен възел с масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, със застроена площ 18 кв. м. 180 000 лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

 

ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Поземлен имот с идентификатор 21324.4.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Марциганивица”, с.Добралък, община Куклен, площ – 620 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП:  изоставена нива, категория на земята: 6, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 100 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.  
  2. Поземлен имот с идентификатор 21324.4.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Марциганивица”, с.Добралък, община Куклен, площ – 371 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП:  изоставена нива, категория на земята: 6, за срок от 5 години, до 01.10.2027 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 100 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   
  3. Площ  от 10 кв.м. за разполагане на преместваем обект /каравана/ за продажба на казанлъшки понички, сладолед и безалкохолни напитки в източната част на поземлен имот с идентификатор 18277.6.218,  с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-850/11.12.2019г. на изпълнителен директор  на АГКК, адрес на поземления имот: местност ЮРУКАЛАН /Х.ЗДРАВЕЦ, площ 571 кв.м., трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина, съгласно схема неразделна част от Решение № 633, взето на Редовно заседание с Протокол № 57 от 25.11.2022 г. на Общински съвет Куклен, срещу начална тръжна месечна наемна цена от 3 лв./кв.м без ДДС. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.   

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 06.02.2023 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 07.02.2023 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 07.02.2023 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 16.02.2023 г.

Заповед 92 от 15.02.2023 г.

Заповед 93 от 15.02.2023 г.

Заповед 94 от 15.02.2023 г.