Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В С.ГЪЛЪБОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. ПИ № 1212 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Пущалото”, по плана на новообразуваните имоти  в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Гълъбово, Община Куклен, одобрен със Заповед № 529/03 г. на Областен управител-Пловдив и Заповед № 1088/16.11.2011 г. на Кмета на община Куклен, с площ от 547 кв.м., при граници и съседи: на север –  ПИ № 9504; на изток – ПИ № 1213; на юг – пи № 1211; на запад – 1081, с Акт за частна общинска собственост  № 1102/26.01.2012 г. Начална тръжна цена 32 820 лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

ІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1.  Лекарски кабинет, с площ от 21,42  кв.м., 1/3 идеална част от коридор с обща площ от 11,13 кв.м., възлизаща на 3,71 кв.м.  и 1/3 идеална част от тоалетна с обща площ 3 кв.м., възлизаща на 1 кв.м., находящи се в сграда 2/3 МСБЖ – СОНС, ресторант, магазин със застроена площ 240 кв.м., попадаща в УПИ VI-92 администрация, обществено хранене, кв. 7 по рег. план на с. Добралък, с обща площ 1000 кв.м., съгласно АПОС № 2/03.01.2002 г. и 1040 кв.м. по графични данни, съгласно скица № 44/08.02.07 г., за срок от 10 г., при начална тръжна наемна цена от 0.50 лв./кв.м. на месец без ДДС.  Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.  

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 12.06.2023 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 13.06.2023 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 13.06.2023 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 

 


Обновено на 21.06.2023 г.

Заповед 391 от 20.06.2023
Заповед 392 от 20.06.2023