Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот с идентификатор 40467.26.160, гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-867/13.12.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Бара”, площ: 6 005 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 026160, съседи: на Север – 40467.26.20; 40467.26.60; 40467.26.61; 40467.21.161; на Изток – 40467.26.287; 40467.26.84; 40467.26.95; 40467.26.96; на Юг – 40467.26.219; 40467.26.220; 40467.26.98; 40467.26.97; на Запад – 40467.26.48; 40467.26.56, с Акт за частна общинска собственост № 2350 от 06.04.2023 г. Съгласно Заповед № СОЗ-М-144 от 01.04.2009 г. на БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ  ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – ПЛОВДИВ, имотът попада в пояс II на санитарно-охранителна зона  за защитени водни обекти и се забранява:  Пряко отвеждане на води, съдържащи  опасни и вредни вещества  в подземните води. Добив на подземни богатства. Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт  над подземния воден обект. Начална тръжна цена 12 010 лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

ПРОДАЖБИ В С. РУЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот с идентификатор 63238.10.250, с. Руен, община Куклен, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-852/11.12.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Барата”, площ: 1 307 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 4, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 010250, съседи: на Север – 63238.10.249; 63238.9.295; 63238.9.292; на Североизток – 63238.9.220; на Юг – 63238.10.102; на Югозапад – 63238.10.176, с Акт за частна общинска собственост № 2203 от 18.07.2022 г. Начална тръжна цена 3 921 лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр. Куклен, от деловодството на ет. 1, до 15.08.2023 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 16.08.2023 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 16.08.2023 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновено на 23.08.2023 г.

Заповед № 552 от 25.08.2023 г.

 


Обновено на 24.08.2023 г.

Заповед 563 от 24.08.2023 г.