Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ГР.КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

1. Поземлен имот № 32.101, площ – 297 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Сай дере“,  начин на трайно ползване – нива – 10 395  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

2. Поземлен имот № 32.100, площ – 358 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Сай дере“,  начин на трайно ползване – нива – 12 530  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

3. Поземлен имот № 32.93, площ – 325 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Сай дере“,  начин на трайно ползване – нива – 11 375  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

4. Втори етаж със застроена площ от 65.2 кв.м. от двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с 50 % идеални части от общите части на сградата и земята, със самостоятелен  вход от улицата, построена в имот с пл. № 900 по кадастралния план на гр. Куклен, област Пловдивска, одобрен със Заповед № 300-4-25/2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с обща площ 74 кв.м. Имотът е включен в УПИ III – 897, 900, 901, кв.53а по регулационния план на гр. Куклен, одобрен с Решение № 439/25.02.2022 г. на Общински съвет Куклен, с административен адрес: гр. Куклен, ул. „Славянска” № 28 – 48 000 лв без ДДС. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

ІI.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

1. Поземлен имот с идентификатор 18277.1.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Гогрово”, с.Гълъбово, община Куклен, площ – 1 757 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 6, за срок от 5 стопански години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 100 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.

2. Едноетажна масивна стоманено-бетонна сграда с площ от 488 кв. м, част от УПИ ІІ – образование и социални дейности, кв.62, по регулационния план на гр. Куклен, обл. Пловдив, одобрен с Решение № 439 от 25.02.2022 г. на ОБС Куклен. Сградата е с предназначение за столова към училище и се състои от етаж и подземно избено помещение. На приземното ниво са разположени зала за хранене, две помещения за офиси, две съблекални със санитарен възел за персонала и два санитарни възела с предверия и умивални за посетители, коридори, три помещения за хладилни камери, две складови помещения, кухненска част със склад за мръсни съдове и умивалня към тях и стълбищна клетка, водеща към избеното помещение. В контура на сградата е обособено отделно, самостоятелно помещение за трафопост с площ 38 кв. м., което не е предмет на тръжната процедура. Начална тръжна месечна наемна цена  – 562.50 лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 18.12.2023 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 19.12.2023 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 19.12.2023 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновено на 18.12.2023 г.

Заповед 835 от 18.12.2023 г.

 


Обновено на 22.12.2023 г.

Заповед 854 от 18.12.2023 г.

Заповед 855 от 18.12.2023 г.

Заповед 857 от 18.12.2023 г.

Заповед 858 от 18.12.2023 г.

 


Обновено на 24.04.2024 г.

Заповед № 240 от 22.04.2024 г.