Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

I. ПРОДАЖБИ В С. ЦАР КАЛОЯН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

Поземлен имот с идентификатор 78207.19.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Юрукалан“, площ – 1 884 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора – 100 000  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

II. ПРОДАЖБИ В С. РУЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

  Поземлен имот с идентификатор 63238.13.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Св. Илия“, площ – 543 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива – 6 516  лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

III. ПРОДАЖБИ В ГР. КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

Поземлен имот с идентификатор 40467.2.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Михов орех“, площ – 501 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за складова база – 60 120  лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

ІV.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

   Поземлен имот с идентификатор 87179.415.263 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Букът“ с. Яврово, община Куклен, площ – 412 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята: 10, за срок от 5 стопански години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 250 лв./дка. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.  

V. ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

Товарен автомобил – самосвал; марка: КАМАЗ 5511;  с регистрационен № РВ 3322 ХК; цвят: червен/черен; двигател № 349212; идентификационен номер на превозното средство (рама): № ХТС551100J0324527; категория на ППС № 3; с дата на първоначална регистрация -14.02.1989 г.; допустима максимална маса: 19 150 кг.; разпределение на допустимата максимална маса по оси: 1 – 4 470 кг., 2 – 7 425 кг., 3 – 7 425 кг.; тип двигател: дизелов. Начална тръжна цена – 5 500 лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 24.06.2024 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 25.06.2024 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 25.06.2024 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.