Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба  на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

 

I. ПРОДАЖБИ В С. ДОБРАЛЪК, ОБЩИНА КУКЛЕН:

Поземлен имот с № 273 по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Георгиева черква“, площ – 421 кв.м. – 11 788 лв. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

II. ПРОДАЖБИ В ГР. КУКЛЕН, ОБЩИНА КУКЛЕН:

Поземлен имот с идентификатор 40467.2.122 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Михов орех“, площ – 501 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за складова база – 60 120  лв. без ДДС. Цена на тръжната документация – 130 лв. с ДДС.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 17.07.2024 г., 16:30 ч.

Оферти се подават на горепосоченото място до 18.07.2024 г., 09:00 ч. Офертите ще се разглеждат на 18.07.2024 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на: 19.07.2024 г.

Заповед 476 от 19.07.2024 г. на Кмета на Община Куклен