Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  • ПИ  № 41.461, площ –  299 кв.м., с НТП – ниви (орна земя), м. „Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен –  3 588 лв.
  • ПИ № 41.462, площ – 373 кв.м., с НТП – ниви (орна земя), м. „Вриш”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен –  4 476 лв.

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГЪЛЪБОВО:

  • ПИ № 1078, площ – 896 кв.м., земеделска земя, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Пущалото”, с. Гълъбово, община Куклен –  17 920 лв.

ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:

  • Eдра строителна дървесина /топола/, с прогнозно количество, съгласно сортиментна ведомост в размер на  53 плътни куб. м.,  находяща се в дерето на ул. „Иглика” в гр. Куклен – начална тръжна цена: 51 лв. без ДДС за пл.куб.м. Разходите по разкрояване и извозване на дървесината от коритото на дерето са за сметка на купувача.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 20.09.2018 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 21.09.2018 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 21.09.2018 г., от 10:00ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.