Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КУКЛЕН:
ПИ  № 40.136, площ –  484 кв.м., с НТП – нива, м. „Вриш и Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в територията на 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен –  6 776 лв. 

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАР КАЛОЯН:
ПИ № 65, площ – 283 кв.м., с НТП – друга селищна територия; м. „Ханъм Кайнак” по план за възстановяване на собствеността, съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян, община Куклен –  7 075 лв.

ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ:
Eдра строителна дървесина /топола/, с прогнозно количество, съгласно сортиментна ведомост в размер на 53 плътни куб. м.,  находяща се в дерето на ул. „Иглика” в гр. Куклен – начална тръжна цена: 51 лв. без ДДС за пл.куб.м. Разходите по разкрояване и извозване на дървесината от коритото на дерето са за сметка на купувача.

ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:
ПИ № 019068, площ – 2.927 дка., НТП – ов. градина – тер, м. „Ружка”, в зем. на гр.Куклен, Община Куклен, за срок от 7 години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 20 лв./дка.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 17.12.2018 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 18.12.2018 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 18.12.2018 г., от 10:00ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.