Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

  1. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:
  1. ПИ  № 024047, площ  –  1.628 дка., с НТП – овощна градина, м. „Св. Никола” –   2 116 лв.

      ІІ.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. 1. ПИ № 000263, площ – 0.412 дка., НТП – затревена нива, м. „Букът”, в зем. на с.Яврово, Община Куклен, за срок от 5 години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 100 лв./дка.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 28.03.2019 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 29.03.2019 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 29.03.2019 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.