Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КУКЛЕН:
1. ПИ № 273, площ – 421 кв.м., зем. земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква” – 3 368 лв.
2. ПИ № 274, площ – 421 кв.м., зем. земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 3 368 лв.
3. ПИ № 275, площ – 421 кв.м., зем. земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Георгиева черква“ – 3 368 лв.

ІІ. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
1. ПИ № 000266, площ – 1.602 дка., НТП – затревена нива, м. „Букът”, в зем. на с.Яврово, Община Куклен, за срок от 5 години, срещу начална тръжна годишна наемна цена от 14 лв./дка.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 17.09.2019 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 18.09.2019 г., 09:00 ч.
Офертите ще се разглеждат на 18.09.2019 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.