Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР.КУКЛЕН:

  1. ПИ  № 44.719, площ  –  1.363 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш” –   19 082 лв.
  2. ПИ  № 44.717, площ  –  918 кв.м., земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш” –   12 852 лв.
  3. ПИ  № 41.685, площ  –   535 кв.м.,   земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш” –   9 630 лв.
  4. ПИ  № 41.399, площ  –   1 423 кв.м.,   земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Вриш” –   25 614 лв.
  5.  ПИ  № 002119, площ –  1.387 дка., НТП – складов терен, м. „Михов орех” –  38 836  лв.  без ДДС.

ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ГЪЛЪБОВО:

  1. ПИ № 1245, площ –  34 кв.м.,  НТП – нива, земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Магрян” –   408 лв.

ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Едноетажна МСБЖ сграда, състояща се от физкултурен салон, две съблекални, две тоалетни, две бани, с обща застроена площ 30 кв.м, съгласно заснемане, изготвено от техническа служба на Община Куклен, построена в източната част на УПИ ІІ-училище – 794, кв. 62 по регулационния план на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, с административен адрес: ул. Александър Стамболийски 52, гр. Куклен, представляваща физкултурен салон към СУ “Отец Паисий” – гр. Куклен, с режим за наемане – в 3 работни дни седмично от 19.00 до 20,30 часа. Начална тръжна наемна цена – 0.60 лева на час без ДДС. Срокът на договора за наем е 5 г. Съгласно Решение № 887/30.08.2019 г. на Общински съвет – Куклен целта за ползване на помещението, в резултат на проведената тръжна процедура е провеждане на тренировъчен процес по киокушин карарте, с основна прицелна група – деца.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 28.11.2019 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 29.11.2019 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 29.11.2019 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновление: Резултати от публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост проведени на 29.11.2019 г.