Кметът на Община Куклен открива публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти частна общинска собственост:

Продажби в землището на гр. Куклен:

  1. ПИ № 44.790
  2. ПИ № 43.508
  3. ПИ № 44.716

Отдаване под наем:

  1. ПИ с индентификатор 63238.8.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри
  2. ПИ с индентификатор 63238.8.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри
  3. ПИ с индентификатор 63238.8.160 по кадастралната карта и кадастралните регистри