Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот с идентификатор 40467.11.1617 по кадастралната карта и кадастралните регистри, площ  –  3 073  кв.м.,  м. „Капсида”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива   9 219 лв.

II. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ГЪЛЪБОВО:

  1. ПИ  № 1211, площ – 561 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Пущалото”, ведно с едноетажна дървена барака, състояща се от едно помещение, със застроена площ от 16.32 кв. м., съгласно Удостоверение  № 6/12.07.2011 г. по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и Удостоверение за идентичност на сградата от 31.01.2012 г., издадени от главния архитект на община Куклен   14 025 лв.

IIІ.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. ПИ с идентификатор 40467.11.330 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 3 011 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид нива, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка.
  2. ПИ с идентификатор 40467.11.328 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 4 187 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид нива, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка.
  3. ПИ с идентификатор 40467.11.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 3 011 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид нива, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка.
  4. ПИ с идентификатор 40467.14.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Гьол къра”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 18 417 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид нива, категория на земята: 4, за срок от 7 години, до 01.10.2028 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка.
  5. ПИ с идентификатор 40467.11.219 по кадастралната карта и кадастралните регистри, местност „Капсида”, гр.Куклен, община Куклен, площ – 5 000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: друг вид нива, категория на земята: 4, за срок от 5 години, до 01.10.2026 г., срещу начална тръжна годишна наемна цена от 50 лв./дка.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 05.04.2021 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 06.04.2021 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 06.04.2021 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.


Обновено на 13.04.2021

Резултати от публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост:

Заповед №242 от 13.04.2021г.

Заповед №243 от 13.04.2021г.

Заповед №244 от 13.04.2021г.

Заповед №245 от 13.04.2021г.

Заповед №246 от 13.04.2021г.

Заповед №247 от 13.04.2021г.

Заповед №248 от 13.04.2021г.


Обновено на 11.05.2021 г.

Заповед 308 от 11.05.2021 г.

 


Обновено на 17.01.2022

Заповед № 33 от 17.01.2022