Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  1. ПИ № 001333, площ –  195 дка., с НТП – нискостъблена гора, м. „Орта хан” –   185 850 лв. 
  2. ПИ № 40.132, площ –  539 кв.м., с НТП – нива, м. „Терасите”, по плана на новообразуваните имоти в територията на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –  6 468 лв. 

ІІ.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Едноетажна масивна стоманено-бетонна сграда с площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) квадратни метра, част от УПИ ІІ (две) – училище, кв.62 (шестдесет и две). Сградата е с предназначение за столова към училище и се състои от етаж и подземно избено помещение. На приземното ниво са разположени зала за хранене, две помещения за офиси, две съблекални със санитарен възел за персонала и два санитарни възела с предверия и умивални за посетители, коридори, три помещения за хладилни камери, две складови помещения, кухненска част със склад за мръсни съдове и умивалня към тях и стълбищна клетка, водеща към избеното помещение. В контура на сградата е обособено отделно, самостоятелно помещение за трафопост с площ 38 (тридесет и осем) квадратни метра, с АЧОС № 221/10.11.2003 г., поправен с Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 6/22.08.2013г. От общата квадратура 488 кв.м. следва да се извади  площта от 38 кв.м.  представляваща самостоятелно помещение за трафопост. Имотът се отдава под наем за срок от 5 г., при начална тръжна наемна цена от 400 лв. на месец без ДДС.

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 17.05.2018 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 18.05.2018 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 18.05.2018 г., от 10:00ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3.
Телефон за информация: 03115/2120.